ZTbJ[Vl Hc

xXgW 10/29
4|0 jH
Hc 4|1 k
HcH 2|0
5|0 ۏ
ȍH 2|0 RH
Hc 3|0 Hc
Hc 3|0 Hck
V 15|0 ٌj
X 10/30 10/31 10/31
0            
    Hc 1P3      
Hc 3          
     /10:00   HcH 0
HcH 4        
    HcH 1K4    
1          
/14:30 V
ȍH 1          
    Hc 0P2    
Hc 2        
     m/10:00   V 2
Hc 0          
    V 0K3      
V 9      

ZTbJ[Being